Regulamin sklepu internetowego PC TRADER BOX

§ 1 – Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa: zasady korzystania ze sklepu internetowego PC Trader Box, składania zamówień na produkty oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz zasady składania i rozpatrywania przez Sklep reklamacji.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego PC Trader BOX w formie podstrony.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.05.2014 r.
4. Sklep uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu na przyszłość – a więc dla stron konkretnej transakcji wiążąca jest treść Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia.
5. Właścicielem sklepu internetowego PC Trader BOX, dostępnego pod adresem domenowym www.pctradebox.pl, oraz prezentowanych tam towarów jest Tomasz Przybycień, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PC Trader BOX Tomasz Przybycień” z siedzibą w Katowicach (40-555) przy ulicy Rolnej 43c lok. 109c, posiadający numer NIP 645-235-30-94 oraz numer REGON 241940363 – w dalszej części niniejszego regulaminu zwany „Sklepem”.
6. Kontakt ze Sklepem możliwy jest w formie pisemnej – wyłącznie na adres: PC Trader BOX, ul. Rolna 43c/109c, 40-555 Katowice („Adres Pocztowy”), w formie elektronicznej, wyłącznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. („Adres Elektroniczny”) – oraz telefonicznie – pod numerem telefonu 663 152 038 (sprawy handlowe, płatności, umowy, dostawa); tel. 503 761 720  (produkcja, serwis, konsultacje techniczne).
7. Przedmiotem sprzedaży w sklepie internetowym są rzeczy, zwane dalej „Towarem”, umieszczone, prezentowane i znajdujące się na stronie sklepu internetowego lub też zamówione przez Klienta indywidualnie, co do których Klient wyraził oświadczenie woli o ich zakupie („Zamówienie”).
8. Klientem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego. Sklep internetowy PC Trader BOX nie realizuje Zamówień dla konsumentów w rozumieniu art. 22[1] k.c. Zamówienia w imieniu Klienta mogą być składane jedynie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Zamówień składanych w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną – Sklep ma prawo zażądać od osoby składającej zamówienie wykazania jej umocowania do działania w imieniu Klienta.
9. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, którym posługuje się Klient, minimalnych wymagań technicznych, tj. posiadania dostępu do sieci internet oraz przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli lub wyższej z włączoną obsługą tzw. ciasteczek (cookies). Złożenia Zamówienia wymaga ponadto aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
10. Skorzystanie ze sklepu internetowego PC Trader Box wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Klient uprawniony jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobligowany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego PC Trader BOX, w szczególności od jakiejkolwiek ingerencji w zawartość sklepu internetowego, elementy techniczne sklepu internetowego. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie sklepu internetowego przez Klienta do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym prowadzenie na stronach sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności promocyjnej, reklamowej, komercyjnej. Zabronione jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a także rozsyłanie spamu.
12. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu internetowego, w tym przerwy w jego działaniu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem innych osób, a także niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.

§ 2 – Zamawianie i korzystanie ze sklepu internetowego

1. Zamówienie na Towary składane jest za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie sklepu internetowego PC Trader BOX. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towaru i – jeśli przewidziano je dla danego Towaru – jego opcji konfiguracyjnych, a następnie zaakceptować formularz poprzez kliknięcie przycisku „Do kasy”. Po wykonaniu powyższych czynności wyświetlony zostanie kolejny formularz, w którym należy podać niezbędne informacje umożliwiające kontakt z Zamawiającym (nazwę firmy, jej numer NIP, adres, dane osobowe osoby składającej zamówienie oraz adres poczty elektronicznej). Następnie należy zatwierdzić formularz poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie”.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Zamówienia Klienta. Klient zobowiązany jest również do potwierdzenia, iż zapoznał się z szacunkowymi kosztami dostawy Towaru oraz akceptuje fakt, iż dokładna kwota kosztów dostawy zostanie podana przy Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia, o którym mowa w ust. 9 poniżej.
3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sklepu Internetowego mogą być zgłoszone Sklepowi za pośrednictwem Adresu Pocztowego lub Adresu Elektronicznego.
4. Informacje o Towarach zawarte na stronie sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
5. Ceny Towarów zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN). Sklep zastrzega sobie prawo bieżącej zmiany cen, asortymentu oraz parametrów poszczególnych Towarów – z tym jednakże zastrzeżeniem, że zmiana taka pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone przed datą jej wejścia w życie. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie internetowym Towarów były zgodne z rzeczywistością – informuje jednakże, iż opisy i dane techniczne pochodzą od producentów poszczególnych podzespołów.
6. Zamówienie może być przez Klienta składane przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru.
7. W przypadku, gdy Klient wyraża wolę zakupu towaru aktualnie niedostępnego w Sklepie, a także zakupu towaru nieoferowanego przez Sklep – może on skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem Adresu Pocztowego, Adresu Elektronicznego lub telefonicznie. Sklep może podjąć się realizacji takiego indywidualnego Zamówienia – o czym Klient zostanie zawiadomiony. Termin realizacji takiego zamówienia i cena są każdorazowo indywidulanie ustalane są przez strony umowy.
8. Po złożeniu Zamówienia – zarówno zgodnie z pkt 1 powyżej, jak i w drodze indywidualnych ustaleń zgodnie z pkt 7 powyżej, Klient otrzyma od Sklepu na wskazany przez niego adres e-mail Potwierdzenie Złożenia Zamówienia określającego jego elementy istotne.
9. Po weryfikacji możliwości realizacji złożonego Zamówienia Sklep, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, w formie elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres e-mail, prześle Potwierdzenie Realizacji Zamówienia. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia jest oświadczeniem Sklepu co do przyjęcia oferty złożonej przez Klienta Zamówieniem. W Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia Sklep wskaże dokładną kwotą kosztów dostawy zamówionego Towaru do Klienta, a także wskaże numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty.
10. Sklep akceptuje płatność za zamówione Towary wyłącznie w formie bezgotówkowej – przelewu na rachunek bankowy Sklepu wskazany w Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia. Sklep akceptuje wyłącznie płatność „z góry”, tj. przed spełnieniem przez Sklep świadczenia wzajemnego. Chwilą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sklepu.
11. Po dokonaniu płatności przez Klienta za wybrany towar i uznaniu rachunku bankowego Sklepu, w terminie nie więcej niż 21 dni od zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, towar wysyłany jest przez Sklep – na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu – przesyłką kurierską. Koszty przesyłki obciążają Klienta.
12. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
13. Dostawa zamówionych towarów jest ograniczona do terytorium RP. Dostarczenie towaru poza jej granice wymaga indywidualnych ustaleń Sklepu z Klientem.
14. Sprzedaż dokonywana przez Sklep dokumentowana jest fakturą VAT, załączoną do przesłanego Towaru.
15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
16. Klient może zrezygnować z Zamówienia do momentu zapłaty ceny sprzedaży Towaru. Wymaga to złożenia oświadczenia Sklepowi na Adres Pocztowy lub Adres Elektroniczny.

§ 3 – Ograniczenie dostępu do sklepu internetowego

1. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu lub pozbawienia Klienta prawa dostępu do sklepu internetowego, w tym dokonywania Zamówień w sklepie internetowym, w przypadku gdy:
a) dokonując Zamówienia podał nieaktualne, nieprawdziwe lub niezgodne z prawdą dane umożliwiające realizację zamówienia przez Sklep;
b) naruszył przy dokonywaniu zamówienia praw podmiotów trzecich lub dopuścił się względem Sklepu, jej pracowników lub podmiotów trzecich zachowań powszechnie uznanych za nieakceptowalne, niezgodne z prawem lub niezgodne z dobrymi obyczajami i zwyczajami handlowymi,
c) jego działanie w ramach sklepu internetowego zostanie uznane przez Sklep na naruszające prawo, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Decyzję o ograniczeniu dostępu lub pozbawieniu Klienta dostępu do sklepu internetowego podejmuje Sklep na podstawie swojego swobodnego uznania.

§ 4 – Reklamacje

1. Na sprzedawane Towary Sklep udziela gwarancji jakości. Karta gwarancyjna, określająca istotne warunki gwarancji, w tym okres gwarancji dla poszczególnych elementów Towaru – dołączana jest do Towaru. Warunki gwarancji można przeczytać tu.
2. Sklep zobowiązuje się do rozpoznania każdej zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego sprzętu do Sklepu. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji przez Sklep jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu tego Towaru od Sklepu oraz opisem reklamacji.
3. Zgłoszenie reklamacji winno nastąpić na piśmie na Adres Pocztowy lub za pomocą poczty elektronicznej na Adres Elektroniczny.
4. Gwarancja nie obowiązuje, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
5. Rękojmia za wady fizyczne towaru jest wyłączona.
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sklepu wobec Klienta ograniczona jest do szkód spowodowanych przez Sklep z winy umyślnej.
7. Wszelkie zastrzeżenia, reklamacje, opinie w zakresie technicznej, teleinformatycznej strony działania sklepu internetowego PC Trader BOX należy kierować pisemne na Adres Pocztowy lub za pomocą poczty elektronicznej na Adres Elektroniczny. Sklep w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia dokona rozpatrzenia zgłoszenia oraz poinformuje o tym zgłaszającego.

§ 5 – Gromadzenie oraz przetwarzanie danych

1. Wszelkie dane osobowe Klientów zgromadzone przez Sklep w trakcie procesu składania i realizacji zamówień są zbierane i przetwarzane wyłączenie na potrzeby prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
3. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego jest Sklep, który dodatkowo dba o bezpieczeństwo danych oraz zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem – zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. W każdym czasie Klientowi służy prawo do żądania udostępnienia treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sklepowi realizację Zamówienia Klienta.
5. W przypadku gdy na stronie sklepu internetowego znajdują się linki do innych stron www, Sklep informuje, iż nie jest ich administratorem oraz nie odpowiada za treści na nich zamieszczone oraz wywołane tym ewentualne skutki i szkody. Sklep informuje również, iż strony do których przekierowanie następuje objęte są ochroną w zakresie prawa autorskiego, a za wszelkie jego naruszenia przez Klientów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6 – Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w braku osiągnięcia porozumienia – przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Sklepu.
2. Niniejszy regulamin bez pisemnej zgody Sklepu nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż związane ze świadczeniem przez Sklep usług oraz celów związanych z ewentualnym postępowaniem sądowym.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania funkcjonowania sklepu internetowego, w szczególności w celu dokonania konserwacji, naprawy, wprowadzenia nowych funkcjonalności.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie poczty elektronicznej ze Sklepu do Klienta, spowodowane przez blokowanie dostarczenia poczty elektronicznej przez podmioty trzecie (np. operatorów serwerów pocztowych) oraz oprogramowanie stosowane przez Klienta.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Dla kogo Trader BOXy?

Trader BOXy drogą online oferowane są dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Konsumenci (czyli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) mogą zamówić Stanowiska w naszych biurach stacjonarnych.

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Nie pamiętasz hasła? |  Nie pamiętasz nazwy?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×